Regulamin

Regulamin

Regulamin projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU”

§ 1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
a. Biuro Projektu – lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków.
b. Projekt – Projekt pt. „ŁĄCZNICY 3 WIEKU”
c. Organizatorzy – Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury S M O K (Lider) oraz Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Partner).
d. Beneficjent – Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury
S M O K.
e. Beneficjent Ostateczny (BO) (OB) – uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i złożył komplet dokumentów rekrutacyjnych.
f. Regulamin – regulamin uczestnictwa w Projekcie.

§ 2
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki (BO) Uczestników Projektu w warsztatach w ramach projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” realizowanego przez Organizatorów.
2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku.
4. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu.

§ 3
Cele i zadania Projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU”
1. Głównym celem projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” jest zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej Seniorów z wybranych przez projektodawcę powiatów województwa małopolskiego
w okresie I-VI 2013 r.
2. Cele szczegółowe:
a. umożliwienie Seniorom szerszego uczestnictwa w edukacji ustawicznej w zakresie kształtowania aktywnych postaw obywatelskich,
b. nabycie wiedzy, umiejętności i wypracowanie świadomej postawy Seniora-Instruktora edukującego innych Seniorów z zakresu istoty i roli społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych technologii w kulturze,
c. przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu starszej generacji społeczeństwa obywatelskiego.
3. Organizatorzy realizują założone cele poprzez organizację warsztatów.

§ 4
Uczestnictwo
1. Uczestnikiem w projekcie „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria formalne:
a. osoby 50+ działające w strukturach NGO o profilu pro-senioralnym (pracownik, członek, wolontariusz).
b. osoby 50+ posiadające wolę działania w NGO.
2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z następujących powiatów województwa małopolskiego: nowotarskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego i dąbrowskiego. W przypadku pozostania wolnych miejsc, w projekcie będą mogły wziąć udział osoby z innych powiatów województwa małopolskiego.
3. Warunkiem przyjęcia do projektu osób spełniających kryteria, o których mowa w § 4 ust.1, jest ponadto:
a. wypełnienie i przesłanie bądź osobiste dostarczenie formularza zgłoszeniowego i niezbędnych załączników (do pobrania ze strony www projektu) do Asystentki Koordynatora.
b. otrzymanie potwierdzenia przyjęcia do projektu.
4. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie spełnienie wszystkich wymogów rekrutacyjnych oraz kolejność zgłoszeń.
5. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
6. Zostanie utworzona lista rezerwowa składająca się z 6 osób.
7. W ramach projektu BO jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym.
8. Uczestnik warsztatów w ramach projektu jest zobowiązany pisemnie poinformować Beneficjenta o rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. W przypadku nie poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązuje się ponieść 100% kosztów związanych z jego uczestnictwem w warsztatach, tj. 4.601,25 zł.

§ 5
Rekrutacja
1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu www.lacznicy3wieku.uj.pl w zakładce Rekrutacja.
3. Powołuje się Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą 3 osoby: Koordynatorka Projektu, Asystentka Koordynatora, Specjalista ds. rozliczeń finansowych.
4. Zespół Projektowy na bieżąco kieruje realizacją zadania i będzie pracować przez cały czas trwania projektu.
5. Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić i podpisać dokumenty rekrutacyjne, tj.: komplet załączników dla osoby działającej w NGO bądź komplet załączników dla osoby posiadającej wolę działać w NGO oraz wysłać je pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub faksem lub pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. Podpisanie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warunków uczestnictwa w projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu.
6. Rekrutacja zakończy się w momencie wyczerpania limitu miejsc,
tj. 20 osób.  
7. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa (6 osób). W momencie rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, osoba z listy rezerwowej ma prawo wstąpić na miejsce osoby rezygnującej z udziału w projekcie, zgodnie z kolejnością pozostawania na liście rezerwowej.
8. O zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w projekcie decydować będzie spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.
9. W przypadku formularzy złożonych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do Biura Projektu.
10. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Projektu www.lacznicy3wieku.uj.pl oraz w Biurze Projektu.
11. Nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne.
12. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.
13. W projekcie mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji.
14. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne najpóźniej w pierwszym dniu warsztatów.

§ 6
Warsztaty
1. Warsztaty odbywać się będą w biurze Projektu mieszczącego się w centrum Krakowa.
2. Uczestnicy zobowiązani są do podpisywania listy obecności na warsztatach oraz listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych.
3. Udział BO w warsztatach jest obowiązkowy.
4. Każdy BO w zależności od możliwości i preferencji czasowych ma do wyboru grupę uczestnictwa w warsztatach (utworzone zostaną 2 grupy, każda po 10 osób). Warsztaty realizowane będą w formie 2-dniowych zjazdów weekendowych – razem 5 weekendów.
5. Cykl warsztatowy składa się z 5 modułów (5 weekendowych zjazdów).
6. Każdy moduł warsztatowy składa się z 2-dniowego zjazdu (sobota-8h, niedziela-8h) razem 16 godzin (2 dni). BO może opuścić 1 moduł warsztatowy.
7. Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe.
8. Każdy moduł warsztatowy zakłada przeprowadzenie ewaluacji celem zweryfikowania poziomu wiedzy BO (prowadzone będą ankiety ex-ante i ex-post).
9. Każdy BO po pozytywnym ukończeniu warsztatów i zdaniu egzaminu (przeprowadzenie 1 lekcji instruktażowej), otrzyma Certyfikat Instruktora.
10. Beneficjent zapewnia uczestnikom projektu wyżywienie w czasie trwania warsztatów oraz zwrot kosztów podróży.
11. Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu poszczególnych warsztatów tematycznych.
12. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 7
Organizacja Projektu
1. Organizowane w ramach Projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie warsztatów.
2. Aktualny harmonogram warsztatów dostępny jest na stronie projektu:  www.lacznicy3wieku.uj.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, bądź zmiany terminu warsztatów najpóźniej na 3 dni przed planowanym ich terminem.
4. Każdy BO zobowiązany jest do przeprowadzenia 1 lekcji instruktażowej stanowiącej formę egzaminu końcowego. Po jego pozytywnym zdaniu uzyska Certyfikat Instruktora.
5. W ramach projektu przewidziana jest bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości 500 zł dla 10 BO, którzy przedstawią najciekawszy opis pomysłu na przeprowadzenie warsztatów w swoich społecznościach lokalnych.
6. Po zakończeniu udziału w projekcie każdy BO przez okres 1 roku ma zapewnione wsparcie merytoryczne i techniczne.
7. W ramach projektu zostanie opracowany i wydany „Podręcznik Instruktażowy”. Każdy BO otrzyma podręcznik wraz z płytą CD.
8. W ramach projektu zostanie nagrany film z przebiegu realizacji projektu.
9. Zostanie opracowana i zredagowana publikacja poprojektowa pt. „SENIORZY KAPITAŁEM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO” wraz z płytą CD, która dystrybuowana będzie do organizacji pozarządowych o charakterze pro-senioralnym na terenie województwa małopolskiego.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24 stycznia 2013 r.
2. Przesłanie przez Uczestnika dokumentów rekrutacyjnych oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Projektu.
4. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Projektu: www.lacznicy3wieku.uj.pl oraz do wglądu w Biurze Projektu.  
5. Regulamin został zatwierdzony i podpisany przez wszystkich Członków Zespołu Projektowego.

* * *

Do pobrania:

Regulamin, wersja WORD lub PDF

 


 

Organizatorzy

Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury – SMOK powstało w 2007 roku i zrzesza Absolwentów kierunku - „Zarządzanie Kulturą” Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osoby związane z sektorem kultury.

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję edukacji na poziomie uniwersyteckim. Kreuje i pomaga zrealizować marzenie o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim – Alma Mater uczelni polskich. Wspiera Uniwersytet i integruje środowisko absolwentów.

Formularz rekrutacyjny

Formularz zgłoszeniowy do projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” - wersja WORD

Formularz zgłoszeniowy do projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” - wersja PDF

Rekrutacja do projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” - wymagana dokumentacja zgłoszeniowa

Kalendarz

<< luty 2017 >>
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Szukaj na stronie

Patroni Medialni

Kraków - Telewizja Polska SA - TVP

Radio Kraków Małopolska S.A.

Gazeta Regionalna Gazeta Krakowska.

Portal ngo.pl dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym.

Portal superstarsi.pl dla osób w wieku 45+, dołącz do społeczności osób dojrzałych.